Slovensky  /  English

Osobná dozimetria

lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt

Obľúbené tagy

Ponuka služieb

Pracovisko osobnej dozimetrie poskytuje služby v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:
- zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii").
- zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia").
- vyhláška MZ SR č.545/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany...

Ponuka služieb
 

Osobná dozimetria

Osobné monitorovanie je opakované meranie veličín dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí veľkosť ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Osobné monitorovanie zahŕňa vlastné meranie, vyhodnocovanie a interpretáciu výsledkov. Slúži k predchádzaniu nadmerného ožiarenia. Detektory na meranie dávok nazývame dozimetre.
Vo všeobecnosti možno uviesť, že sa používajú 3 metódy integrálnej osobnej dozimetrie:
- Filmová dozimetria (najstaršia...

Osobná dozimetria
 

O nás

Slovenská legálna (slovo "legálna" vzniklo z francúzskeho "légale", čo v preklade znamená "zákonná, právna") metrológia (ďalej len "SLM") je nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR").
Tradícia a skúsenosti v oblasti služieb osobnej dozimetrie
Služby osobnej dozimetrie poskytuje SLM nepretržite od roku 1998 a je jedinou organizáciou ktorá disponuje potrebným technickým a materiálnym zabezpečením na výkon týchto služieb na území Slovenska (t.j. meranie...

O nás