Slovensky  /  English
lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt

Obľúbené tagy

 

O nás

Slovenská legálna (slovo "legálna" vzniklo z francúzskeho "légale", čo v preklade znamená "zákonná, právna") metrológia (ďalej len "SLM") je nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR").

Tradícia a skúsenosti v oblasti služieb osobnej dozimetrie

Služby osobnej dozimetrie poskytuje SLM nepretržite od roku 1998 a je jedinou organizáciou ktorá disponuje potrebným technickým a materiálnym zabezpečením na výkon týchto služieb na území Slovenska (t.j. meranie, vyhodnocovanie, kalibrácia sa vykonáva na území Slovenska). Miestom poskytovania služieb osobnej dozimetrie v SLM je Pracovisko osobnej dozimetrie so sídlom Geologická 1, 822 11 Bratislava.
rozhodnutia

Úradné meranie v službách osobnej dozimetrii

Nakoľko meranie osobných dávkových ekvivalentov priamo súvisí s ochranou zdravia a bezpečnosti, merania vykonávané SLM spĺňajú podmienky úradného merania (úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii §20 zákona o metrológii) definované zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") a o ich výsledku vydáva doklad, ktorý je verejnou listinou. SLM je určenou organizáciou podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii na základe Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom.
povolenie_OD.jpg

Služby osobnej dozimetrie v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

V zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia") Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutím č.OOZPŽ/9706/2007 povolil SLM poskytovať služby osobnej dozimetrie v nasledovnom rozsahu: " meranie osobných dávkových ekvivalentov Hp (10) a Hp (0,07) externého gama žiarenia s použitím osobných termoluminiscenčných dozimetrov, " meranie osobných dávkových ekvivalentov Hp(10) z neutrónového žiarenia s použitím osobných termoluminiscenčných dozimetrov, " hodnotenie ožiarenia - stanovenie efektívnej dávky na základe merania osobných dávkových ekvivalentov, " hodnotenie ožiarenia - stanovenie efektívnej dávky v koži, končatinách a očnej šošovke na základe merania osobných dávkových ekvivalentov
akreditacia2015-20201

Akreditované pracovné postupy v osobnej dozimetrii

Spôsobilosť Pracoviska osobnej dozimetrie SLM vykonávať kalibráciu dozimetrov nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou* Slovenskej národnej akreditačnej služby na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 už od roku 2002. Spôsobilosť pracoviska potvrdzuje aj v súčasnosti platné osvedčenia o akreditácii.

*: Akreditácia je postup, na základe ktorého poverený orgán vydáva osvedčenie o tom, že orgán alebo osoba je spôsobilý/á vykonávať deklarované činnosti. Ide o nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenia akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uznanie spôsobilosti akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.

rozhodnutia UNMS SR

Veda a výskum

SLM vrátane pracoviska osobnej dozimetrie Slovenská legálna metrológia sa zameriava na výskum a vývoj metód a zariadení používaných na kalibráciu meracích prístrojov a zariadení v rámci úloh rozvoja metrológie vyhlasovaných ÚNMS SR a výziev APVVV. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj bolo SLM vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a to v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
rozhodnutia UNMS SR

rozhodnutia UNMS SR

Kvalita

Systém manažérstva kvality na Pracovisku osobnej dozimetrie SLM je zameraný na maximálne uspokojovanie požiadaviek a potrieb zákazníkov. Po prvýkrát bol systém manažérstva kvality certifikovaný v roku 2001 certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000. Opätovne potvrdený bol systém v roku 2004 a to francúzskym certifikačným orgánom AFAQ a v roku 2007 slovenským akreditovaným certifikačným orgánom CERTICOM. V roku 2011 bol systém manažérstva kvality SLM potvrdený splnením náročných medzinárodných požiadaviek siete IQNet belgickým certifikačným orgánom AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd.