Slovensky  /  English
lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt
 • Osobná dozimetria
 • Typy dozimetrov
 • Manipulácia s dozimetrami
 • Obľúbené tagy

   

  Osobná dozimetria

  Osobné monitorovanie je opakované meranie veličín dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí veľkosť ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Osobné monitorovanie zahŕňa vlastné meranie, vyhodnocovanie a interpretáciu výsledkov. Slúži k predchádzaniu nadmerného ožiarenia. Detektory na meranie dávok nazývame dozimetre.

  Vo všeobecnosti možno uviesť, že sa používajú 3 metódy integrálnej osobnej dozimetrie:

  Filmové dozimetre patria k najstarším typom integrálnych dozimetrov žiarenia X, gama, beta a tepelných neutrónov. Ich činnosť je založená na schopnosti ionizujúceho žiarenia spôsobiť sčernanie citlivej fotografickej vrstvy. Vyvolaním filmu chemickou cestou získame latentný obraz, pričom stupeň sčernania je úmerný dávke žiarenia.

  Termoluminsenčná metóda je založená na vlastnosti určitých kryštálov (napr. LiF, CaF2, CaSO4 a iné), ktorých atómy sa účinkom žiarenia excitujú. Táto energia spôsobí vyrazenie orbitálnych elektrónov z rovnovážneho stavu a sú zachytené v tzv. pasciach. Až po dodaní dodatočnej energie (v našom prípade zohriatím kryštálu na určenú teplotu) sa elektróny vracajú do rovnovážneho stavu vyžiarením fotónov. Množstvo emitovaných fotónov je úmerné dávke žiarenia.

  Prednosti TL detektorov a termoluniniscencie:

  Opticky stimulovaná luminiscencia pracuje na podobnom princípe ako TL, ale zásadný rozdiel je vo vyhodnocovaní. Namiesto zohrievania sa kryštál (napr. Al2O3), ožaruje zeleným svetlom LED diody, čo má za následok emitovanie modrého svetla, ktorého intenzita je úmerná dávke ionizujúceho žiarenia.

  Slovenská legálna metrológia, n. o. využíva na stanovenie celotelových osobných dávok a ekvivalentných dávok v rukách TL dozimetre.

  Tabuľka porovnania základných charakteristík TL a OSL dozimetrov

    TLD OSL
  Merané veličiny Hp(10), Hp(0,07), Hp(3), Hpn(10) Hp(10), Hp(0,07), Hp(3)
  Rozsah merania 0,01mSv-20Sv 0,05mSv-10Sv
  Neistota merania od 0,1mSv ±17,5% pri hodnote 0,1mSv ±25% od 0,2mSv ±10%
  Rozsah meraných energií od 15keV (RTG a gama) od 0,2 MeV (elektróny) tepelné neutróny od 15keV (RTG a gama) od 0,2 MeV (elektróny)
  Fading ‹5% za rok (pri 20°C) ‹5% za rok
  Opakovateľné použitie áno áno
  Možnosť rýchleho priebežného vyhodnotenia áno áno