Slovensky  /  English
lomitkoSlovenská legálna metrológia

KLIENTSKÁ ZÓNA

Ponuka služiebOsobná dozimetriaO násKontakt

Obľúbené tagy

 

Ponuka služieb

Cenník

Účinnosť od 01.01.2013

Cenník služieb vo formáte PDF na stiahnutie

Podmienky účtovania k cenníku metrologických výkonov a služieb

Účinnosť od 01.01.2013


Metrologické výkony, ktoré poskytuje Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len SLM), sú činnosti vymedzené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov a vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. SLM má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 a metrologické laboratóriá akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005. Tvorba cien sa riadi zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení vyhlášky MF č. 536/2003 Z. z.

Cenami, ktoré sú uvedené v tomto cenníku, sa rozumejú ceny za metrologické výkony a služby vykonávané SLM v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, súvisiacimi metrologickými predpismi, ktoré stanovujú technické požiadavky a metrologické požiadavky a metódy skúšania pracovnými postupmi SLM.
Pri tvorbe cien jednotlivých položiek cenníka sa postupovalo metódou stanovenou v zákone o cenách a v súvisiacich predpisoch. Certifikát o kalibrácii je zahrnutý v cene metrologického výkonu.
Ceny za metrologické výkony neobsahujú náklady za dopravné, poštovné a balné. Použitie motorových vozidiel sa účtuje samostatnou položkou. Za metrologické výkony v odbore merania hmotnosť sa dopravné neúčtuje, pokiaľ celková hmotnosť prepravovaných závaží nepresahuje 12000 kg. Pokiaľ je požiadavka o dodanie ďalších etalónových závaží nad 12000 kg, jednorázovo sa účtuje poplatok vo výške 330 €. V prípade, keď metrologický výkon v odbore merania hmotnosť nie je možné realizovať z dôvodov zapríčinených objednávateľom, sa dopravné účtuje v plnej výške. Pri realizácii úkonov nad rámec metrologického výkonu s použitím etalónových závaží (napr. justáž váh servisnou organizáciou) sa pri váhach nad cca. 1500 kg účtuje cenníková položka Práca hydraulickej ruky. Ceny za metrologické výkony a služby uvedené v tomto cenníku sú bez DPH, k nim bude uplatnená čiastka DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Položky cenníka sa účtujú príslušnou mernou jednotkou (MJ) uvedenou v cenníku. Ostatné výkony sa účtujú podľa tohto cenníka hodinovou zúčtovacou sadzbou (HZS). Hodinová zúčtovacia sadzba je 27 €. Účtuje sa za každú začatú polhodinu.
Cena za overenie/kalibráciu konkrétneho meradla sa účtuje za kompletne vykonaný metrologický výkon na základe vystaveného pracovného listu.
Odberateľ na pracovnom liste potvrdzuje, že metrologický výkon bol vykonaný v požadovanom rozsahu a kvalite a že meradlo bolo pri metrologickom výkone označené overovacou značkou, inou značkou (napr. zabezpečovacou, kalibračnou...) a že táto značka nie je poškodená. Za neskôr oznámenú absenciu alebo poškodenie značiek na meradle SLM nezodpovedá.
Ďalšie súvisiace činnosti nevyhnutné pre realizáciu metrologického výkonu sú účtované v zmysle platného cenníka v časti Rôzne výkony.
Pokiaľ metrologický výkon nie je možné vykonať štandardným spôsobom, pre prekážku z viny na strane objednávateľa, účtuje sa čas prestoja v hodinovej zúčtovacej sadzbe za každú začatú polhodinu.
V prípade realizovania metrologického výkonu na základe žiadosti objednávateľa mimo pracovnej doby, t.j. Po – Pi 18:00-06:00, sviatok, sobota, nedeľa, sa účtuje 100 % prirážka k cene metrologického výkonu.
V prípade metrologického výkonu podľa špeciálnych požiadaviek objednávateľa bude cena zvýšená o prirážku zodpovedajúcu jeho náročnosti.
Ak metrologický výkon nebol realizovaný v plnom rozsahu, napr. pre nesprávnu funkciu alebo nevyhovujúce parametre meradla a pod., účtuje sa percentuálna časť z ceny štandardného výkonu, do výšky 100 %.
SLM je oprávnená účtovať skladné v prípade, že si objednávateľ neprevzal meradlo ani do 7 dní po doručení písomnej výzvy (e-mail). Za vyhotovenie kópií dokladov k faktúre za metrologický výkon na požiadanie zákazníka SLM účtuje poplatok 0,50 € za každý list zhotovenej kópie.

Úhrada za poskytnuté metrologické výkony a služby sa realizuje spravidla bezhotovostným prevodom na účet SLM po vystavení faktúry. Doba splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní od jej vystavenia.
Úhrada za metrologické výkony a služby poskytnuté na základe objednávky v celkovej sume do 70 € vrátane DPH sa môže realizovať len v hotovosti, a to pri odovzdaní meradla objednávateľovi na základe príjmového dokladu vystaveného zamestnancom SLM.

Cenník metrologických výkonov a služieb SLM je platný pre všetky zmluvné vzťahy dohodnuté medzi SLM a objednávateľom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Tento cenník metrologických výkonov a služieb SLM nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2013

Ing. Jaromír Markovič, PhD.
generálny riaditeľ SLM